Mar. 7, 2015 Dharma Talk - Adharma Buddha

<蓮生法王盧勝彥2015年3月7日台灣雷藏寺週六「阿達爾瑪佛護摩大法會」傳法開示>2024真佛宗為世界祈福 高王經千遍迴向師尊