Four Non-TBS Cultivation Venues

【TBF Announcement】Four Cultivation Venues Are Private Non-True Buddha School (TBS) Cultivation Venues


All TBS disciples please be advised that the following four cultivation venues are not affiliated with the True Buddha School:

1. Zhao De Jing She (照德精舍): No. 16, Lane 282, Guochang St, Zhunan Township, Miaoli County, Taiwan 350
2. Bodhi Cultivation Venue (菩提道場): No. 512, Minan Rd, Yangmei District, Taoyuan City, Taiwan 326
3. Ru Yuan Cultivation Venue (如願道場): No. 159-5 Dalun Road, Dalun Village, Shuishang Township, Chiayi County, Taiwan
4. Zhen Ru Cultivation Venue (真如道場): No. 10, Lane 32, Zhongxing Rd, Luzhu District, Kaohsiung City, Taiwan 821

True Buddha Foundation (TBF)
December 29, 2015

2024真佛宗為世界祈福 高王經千遍迴向師尊