真實佛法息災賜福經真佛經

zhen shi fo fa xi zai ci fu jing

The Sutra of Authentic Dharma that Removes Hindrances and Bestows Good Fortune (True Buddha Sutra)

 

* This True Buddha Sutra is the spontaneous revelation from the heart of Living Buddha Lian-sheng, the emanation body of White Mahapadmakumara of the Maha Twin Lotus Ponds in the Western Paradise

 

Transmitted by

蓮生活佛

Living Buddha Lian-sheng

 

Translated by 

Janny Chow 

Compiled by Alice Yang, 8/19/2010

www.padmakumara.org/forum

 

 

 

祈請蓮生活佛加持文:

qi qing lian sheng huo fo jia chi wen

Supplication for the blessing of Living Buddha Lian-sheng:

 

嗡。啞。吽。

OM, AH, HUM.

 

敬以清淨身口意。供養毘盧遮那尊。

jing yi qing jing shen kou yi gong yang pi lu zhe na zun

With reverence I make my purified body, speech, and mind an offering to Vairocana.

 

法身佛眼佛母聖。報身蓮花童子身。

fa shen fo yan fo mu sheng bao shen lian hua tong zi shen

The holy Buddhalocana is the dharma body, Padmakumara is the bliss body,

 

應身教主蓮生佛。三身無別大佛恩。

ying shen jiao zhu lian sheng fo san shen wu bie da fo en

and Living Buddha Lian-sheng is the emanation body; these three bodies being the same in essence as the Buddha’sgrace.

 

恭敬真佛大傳承。具足神通彌六合。

gong jing zhen fo da chuan cheng ju zu shen tong mi liu he

Homage to his True Buddha lineage and his transcendent power that encompasses the whole universe.

 

放光遍照於三際。一如無間能現證。

fang guang bian zhao yu san ji yi ru wu jian neng xian zheng

Radiating light throughout the Three Times, he can manifest himself instantaneously.

 

佛子時時常哀請。光明注照福慧增。

fo zi shi shi chang ai qing guang ming zhu zhao fu hui zeng

Disciples of Buddha should constantly cry out for his pure light which enhances blessings and wisdom.

 

昔日釋迦來授記。阿彌陀佛殷付託。

xi ri shi jia lai shou ji a mi tuo fo yin fu tuo

In the past, his buddhahood was prophesied by Shakyamuni Buddha and he was entrusted with the mission of salvation by Amitabha Buddha.

 

彌勒菩薩戴紅冠。蓮華大士授密法。

mi le pu sa dai hong guan lian hua da shi shou mi fa

Maitreya Bodhisattva bestowed upon him the Red Crown and Guru Padmasambhava taught him the Tantra.

 

祈請不捨弘誓願。救度我等諸眾生。

qi qing bu she hong shi yuan jiu du wo deng zhu zhong sheng

We pray you never abandon your vows to liberate us all.

 

如是護念而攝受。祈請加持速成就。

ru shi hu nian er she shou qi qing jia chi su cheng jiu

Thus, as you embrace and enfold us with protection and care, empower us to quickly attain realization.

 

南摩毘盧遮那佛。

nan mo pi lu zhe na fo

Namo Vairocana Buddha.

 

南摩佛眼佛母。

nan mo fo yan fo mu

Namo Buddhalocana.

 

南摩蓮花童子。

nan mo lian hua tongzi

Namo Padmakumara.

 

南摩蓮生活佛。

nan mo lian sheng huofo

Namo Living Buddha Lian-sheng.

 

南摩真佛海會十方三世諸佛菩薩摩訶薩。(三稱)

nan mo zhen fo hai hui shi fang san shi zhu fo pu sa mo he sa

Namo the True Buddha Assembly, all buddhas, bodhisattvas, and mahasattvas everywhere throughout the Three Times.(3 times)


 

 

唸聖誥三遍:

nian sheng gao san bian:

Recite the Sacred Edict (3 times):

 

西方蓮池海會。摩訶雙蓮池。

xi fang lian chi hai hui mo he shuang lian chi

The Western True Buddha Assembly, the Maha Twin Lotus Ponds.

 

十八大蓮花童子。白衣聖尊。

shi ba da lian hua tong zi bai yi sheng zun

the Eighteen Mahapadmakumaras, the Holy Revered One Robed in White,

 

紅冠聖冕金剛上師。

hong guan sheng mian jin gang shang shi

the Holy Red Crown Vajra Master,

 

主金剛真言界秘密主。

zhu jin gang zhen yan jie mi mi zhu

Lord of Secrets of the Realm of Vajra-mantra,

 

大持明第一世靈仙真佛宗。

da chi ming di yi shi ling xian zhen fo zong

the Great Enlightened Founder of Ling Xian True Buddha School:

 

盧勝彥密行尊者。

lu sheng yan mi xing zun zhe

the Eminent Tantric Adept Sheng-yen Lu.

 

 

香讚:

xiang zan

Incense Praise:

 

爐香乍熱法界蒙熏真佛海會悉遙聞

lu xiang zha re fa jie meng xun zhen fo hai hui xi yao wen

The incense is now lit, suffusing the dharma realm, and from afar the scent is inhaled by the True Buddha Assembly.

 

隨處結祥雲誠意方殷諸佛現全身

sui chu jie xiang yun cheng yi fang yin zhu fo xian quan shen

Auspicious are the gathering clouds, as we now request, with sincere and earnest hearts, that all buddhas manifest.

 

南無香雲蓋菩薩摩訶薩

nan mo xiang yun gai pu sa mo he sa

Namo cloud canopy of fragrance, bodhisattvas, mahasattvas.

 

南無香雲蓋菩薩摩訶薩

nan mo xiang yun gai pu sa mo he sa

Namo cloud canopy of fragrance, bodhisattvas, mahasattvas.

 

南無香雲蓋菩薩摩訶薩

nan mo xiang yun gai pu sa mo he sa

Namo cloud canopy of fragrance, bodhisattvas, mahasattvas.

 

南無真佛會上諸佛菩薩摩訶薩(三稱)

nan mo zhen fo hui shang zhu fo pu sa mo he sa

Namo the True Buddha Assembly, all buddhas, bodhisattvas and mahasattvas (3 times).

 

 

奉請二佛八菩薩:

feng qing er fo ba pu sa

Invocation of the Two Buddhas and Eight Bodhisattvas:

 

南摩法界最勝宮毘盧遮那佛。

nan mo fa jie zui sheng gong pi lu zhe na fo

Namo Vairocana Buddha of the All-conquering Palace in the Dharma Realm.

 

南摩西方極樂世界阿彌陀佛。

nan mo xi fang ji le shi jie a mi tuo fo

Namo Amitabha Buddha of the Western Paradise.

 

南摩觀世音菩薩摩訶薩。

nan mo guan shi yin pu sa mo he sa

Namo Mahasattva Avalokitesvara.

 

南摩彌勒菩薩摩訶薩。

nan mo mi le pu sa mo he sa

Namo Mahasattva Maitreya.

 

南摩虛空藏菩薩摩訶薩。

nan mo xu kong zang pu sa mo he sa

Namo Mahasattva Akasagarbha.

 

南摩普賢菩薩摩訶薩。

nan mo pu xian pu sa mo he sa

Namo Mahasattva Samantabhadra.

 

南摩金剛手菩薩摩訶薩。

nan mo jin gang shou pu sa mo he sa

Namo Mahasattva Vajrapani.

 

南摩妙吉祥菩薩摩訶薩。

nan mo miao ji xiang pu sa mo he sa

Namo Mahasattva Manjusri.

 

南摩除蓋障菩薩摩訶薩。

nan mo chu gai zhang pu sa mo he sa

Namo Mahasattva Nivaranaviskambin.

 

南摩地藏王菩薩摩訶薩。

nan mo di zang wang pu sa mo he sa

Namo Mahasattva Ksitigarbha.

 

南摩諸尊菩薩摩訶薩。

nan mo zhu zun pu sa mo he sa

Namo all bodhisattvas andmahasattvas.

 

 

開經偈:

kai jing ji

Sutra Opening Verse:

 

無上甚深微妙法。

wu shang shen shen wei miao fa

The most supreme profound dharma,

 

百千萬劫難遭遇。

bai qian wan jie nan zao yu

Is rarely encountered in hundreds and thousands of kalpas,

 

我今見聞得受持。

wo jin jian wen de shou chi

As I receive this transmission and blessing,

 

願解如來真實義。

yuan jie ru lai zhen shi yi

I vow to penetrate the true meaning of the Tathagata.

 

蓮生活佛說「真實佛法息災賜福經」

lian sheng huo fo shuozhen shi fo fa xi zai ci fu jing

The Sutra of Authentic Dharma that Removes Hindrances and Bestows Good Fortune, spoken by Living Buddha Lian-sheng:

 

如是我聞。一時大白蓮花童子。在摩訶雙蓮池。

ru shi wo wen yi shi da bai lian hua tong zi zai mo he shuang lian chi

Thus, have I heard. At one time, White Mahapadmakumara was present at the Maha Twin Lotus Ponds,

 

坐於大白蓮花法座之上。周圍十七朵大蓮花。

zuo yu da bai lian hua fa zuo zhi shang zhou wei shi qi duo da lian hua

sitting upon the great white lotus dharma throne; surrounding him were seventeen other great lotus blossoms.

 

青色青光。黃色黃光。赤色赤光。

qing se qing guang huang se huang guang chi se chi guang

The Green Lotus radiated green light, the Yellow Lotus yellow light, the Red Lotus red light,

 

紫色紫光。各朵蓮花。微妙香潔。

zi se zi guang ge duo lian hua wei miao xiang jie

the Purple Lotus purple light. Each lotus blossom was mysteriously wonderful, pure, and full of fragrance.

 

白蓮花童子。默運神通。將一個摩訶雙蓮池。變化得格外金光燦爛。

bai lian hua tong zi mo yun shen tong jiang yi ge mo he shuang lian chi

bian hua de ge wai jin guang can lan

White Padmakumara, silently calling forth his spiritual power, transformed the Maha Twin Lotus Ponds into an extraordinarily splendid place filled with golden light.

 

所有香花全部怒放。瑞草放出香息。

suo you xiang hua quan bu nu fang rui cao fang chu xiang xi

All the flower buds simultaneously burst into fragrant blossoms. Jade grasses sent forth a wonderful scent.

 

白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。

bai he kong que ying wu she li

White cranes, peacocks, parrots, saris,

 

迦陵頻迦。共命之鳥。均化金色。出和雅天音。

jia ling pin jia gong ming zhi niao jun hua jin se chu he ya tian yin

kalavinkas, and jivajivas all took on a golden hue, and sang graceful heavenly songs in harmony.

 

空中金色光。有淨妙天音來自虛空。

kong zhong jin se guang you jing miao tian yin lai zi xu kong

The sky filled with golden light. A pure and wonderful heavenly melody resounded from the sky.

 

諸世界香氣芬馥。空中金閣。全生光華。遍敷金蓮。虛空之中天花飄散。

zhu shi jie xiang qi fen fu kong zhong jin ge quan sheng guang huabian fu jin lian xu kong zhi zhong tian hua piao san

Golden sky-abodes, adorned throughout with golden lotuses, radiated splendor. From the sky there showered heavenly flowers.

 

爾時。摩訶雙蓮池。大大震動。無量諸天皆感受之。

er shi mo he shuang lian chi da da zhen dong wu liang zhu tian jie gan shou zhi

At that moment, the ground shook violently in the Maha Twin Lotus Ponds and throughout countless heavens tremors could be felt.

 

佛菩薩聲聞皆感受之均至摩訶雙蓮池。

fo pu sa sheng wen jie gan shou zhi jun zhi mo he shuang lian chi

Buddhas, bodhisattvas, and sound-hearers all felt it as well and came to the Maha Twin Lotus Ponds,

 

三十三天主均趕赴摩訶雙蓮池。

san shi san tian zhu jun gan fu mo he shuang lian chi

as did the rulers of all the Thirty-three Heavens.

 

集諸二十八天眾。帝釋。梵王。

ji zhu er shi ba tian zhong di shi fan wang

The assembly included beings from the Twenty-eight Heavens, Lords Indra and Brahma,

 

八部四眾。廣說法要。

ba bu si zhong guang shuo fa yao

the eight classes of supernatural beings, and the fourfold assembly, all of whom came to hear the revelation of quintessential teaching.

 

爾時。金蓮花童子現出大慧光。

er shi jin lian hua tong zi xian chu da hui guang

At that moment, the GoldenPadmakumara emitted the Great Wisdom Light.

 

白蓮花童子現出法界光。

bai lian hua tong zi xian chu fa jie guang

The White Padmakumara emitted the Dharma Realm Light.

 

綠蓮花童子現出萬寶光。

lu lian hua tong zi xian chu wan bao guang

The Green Padmakumara emitted the Ten Thousand Treasure Light.

 

黑蓮花童子現出降伏光。

hei lian hua tong zi xian chu xiang fu guang

The Black Padmakumara emitted the Subjugation Light.

 

紅蓮花童子現出行願光。

hong lian hua tong zi xian chu xing yuan guang

The Red Padmakumara emitted the Vow Light.

 

紫蓮花童子現出端嚴光。

zi lian hua tong zi xian chu duan yan guang

The Purple Padmakumara emitted the Majestic Light.

 

藍蓮花童子現出果德光。

lan lian hua tong zi xian chu guo de guang

The Blue Padmakumara emitted the Virtuous Fruition Light.

 

黃蓮花童子現出福足光。

huang lian hua tong zi xian chu fu zu guang

The Yellow Padmakumara emitted the Fortune Fulfilling Light.

 

橙蓮花童子現出童真光。

cheng lian hua tong zi xian chu tong zhen guang

The Orange Padmakumara emitted the Child Innocence Light.

 

諸天見之。大感驚異。

zhu tian jian zhi da gan jing yi

Upon seeing this, all the heavenly beings were greatly awed.

 

於是帝釋從座而起。稽首向前對白蓮花童子而說。

yu shi di shi cong zuo er qi ji shou xiang qian dui bai lian hua tong zi er shuo

Then Indra arose from his seat and, joining his palms to White Padmakumara, said,

 

稀有聖尊。摩訶雙蓮池。

以何因緣。現此大光華。

xi you sheng zun mo he shuang lian chi yi he yin yuan xian ci da guang hua

“This is most rare, O Holy and Revered One. By what cause does the Maha Twin Lotus Ponds emit such great light and splendor?”

 

大白蓮花童子說。當為汝等細說。帝釋說。

da bai lian hua tong zi shuo dang wei ru deng xi shuo di shi shuo

White Mahapadmakumara said, “I will expound upon this for everyone present.”

Indra said,

 

聖尊威權最尊。惟願聖尊為眾宣說。一切人天咸知皈向。

sheng zun wei quan zui zun wei yuan sheng zun wei zhong xuan shuo yi qie ren tian xian zhi gui xiang

“The Holy Revered One is the most mighty and powerful. Please explain to everyone present, that all men and devas may know where to turn.”

 

爾時。大白蓮花童子告帝釋及諸大眾說。

er shi da bai lian hua tong zi gao di shi ji zhu da zhong shuo

At that moment, White Mahapadmakumara addressed Indra and the assembly as follows:

 

善哉善哉。吾今為汝及末世眾生。

shan zai shan zai wu jin wei ru ji mo shi zhong sheng 

“Very well, very well. I will now explain to you and all the beings of the last period of this Buddha-kalpa,

 

有緣者於當來之世。咸共知之真實佛法及息災賜福之理。

you yuan zhe yu dang lai zhi shi xian gong zhi zhi zhen shi fo fa ji xi zai ci fu zhi li

and all those in the future who have an affinity with the sutra, so that all may know the True Buddha Tantra and the principle that removes hindrances and bestows good fortune.”

 

大白蓮花童子即說。諸佛菩薩救度眾生。

da bai lian hua tong zi ji shuo zhu fo pu sa jiu du zhong sheng

White Mahapadmakumara then said, “All buddhas and bodhisattvas have, in order to liberate living beings,

 

有最勝世界。妙寶世界。圓珠世界。

you zui sheng shi jie miao bao shi jie yuan zhu shi jie

manifested the worlds known as “All-conquering,” “Wonderful Treasure,” “Round Pearl,”

 

無憂世界。淨住世界。法意世界。滿月世界。

wu you shi jie jing zhu shi jie fa yi shi jie man yue shi jie

“Sorrowless,” ‟ Pure Rest,” ‟Dharma Thought,” ‟Full Moon,”

 

妙喜世界。妙圓世界。華藏世界。

miao xi shi jiemiao yuan shi jie hua zang shi jie

“Profound Joy,” ‟Profound Completeness,” ‟Lotus,”

真如世界。圓通世界。如今。將有真佛世界。

zhen ru shi jie yuan tong shi jie ru jin jiang you zhen fo shi jie

“Immutable,” and “Omnipresence.” Now, there shall be the “True Buddha World.”

 

於是佛菩薩聲聞緣覺及諸天眾聞聖尊開演真佛世界。

yu shi fo pu sa sheng wen yuan jue ji zhu tian zhong wen sheng zun kai yan zhen fo shi jie

Thus, the buddhas, bodhisattvas,sound-hearers, solitary-buddhas, and all the heavenly beings witnessed the Holy Revered One bringing forth the True Buddha World,

 

知是過去現在未來之吉祥善逝大悲因果。是聖尊為眾生化身示現。

zhi shi guo qu xian zai wei lai zhi ji xiang shan shi da bei yin guo shi sheng zun wei zhong sheng hua shen shixian

understanding it to be a manifestation of the cause and fruition of great compassion of the auspicious well-departed ones of the past, present, and future, and realizing that the Holy Revered One came for the sake of all beings.

 

各各歡喜得未曾有。稽首稱讚而說偈言。

ge ge huan xi de wei ceng you ji shou cheng zan er shuo ji yan

All present were moved by joy as never before. Then, bowing their heads, they made praise with these verses:

 

聖尊大慈悲。無上秘密尊。

sheng zun da ci bei wu shang mi mi zun

The Holy Revered One of great compassion, the Secret One who is most supreme,

 

過去早修證。離欲超凡間。

guo qu zao xiu zheng li yu chao fan jian

Had attained enlightenment in the past, and transcended all worldly passions.

 

今創真佛界。憐愍諸群有。

jin chuang zhen fo jie lian min zhu qun you

He now establishes the True Buddha World, showering compassion on all living beings.

 

化身為教主。下降至娑婆。

hua shen wei jiao zhu xia jiang zhi suo po

Transforming himself into a pure land founding buddha, he descends into the Saha world.

 

善哉號蓮生。為眾廣宣說

shan zai hao lian sheng wei zhong guang xuan shuo

With Lian-sheng as his name, he announces and proclaims the dharma to all.

 

我等均已聞。當為大護持。

wo deng jun yi wen dang wei da hu chi

We all now have heard, and shall vow to protect and uphold his dharma.

 

爾時。聖尊大白蓮花童子告大眾。

er shi sheng zun da bai lian hua tong zi gao da zhong

At that moment, the holy revered White Mahapadmakumara instructed the assembly, saying

 

修行以無念為正覺佛寶。

xiu xing yi wu nian wei zheng jue fo bao

“In cultivation, the key to realizing the Buddha Jewel Sambodhi is a quiescent mind;

 

身清淨。口清淨。意清淨為法寶。依真佛上師為僧寶。

shen qing jing kou qing jing yi qing jing wei fa bao yi zhen fo shang shi wei seng bao

that of realizing the Dharma Jewel is purity of body, speech, and mind; that of realizing the Sangha Jewel is refuge in a True Buddha Guru.”

 

聖尊告大眾。若有善男子。善女人。於每年五月十八日。

sheng zun gao da zhong ruo you shan nan zi shan nu ren yu mei nian wu yue shi ba ri

The Holy Revered One further instructed the assembly, saying “If good men or women, on the eighteenth day of the fifth month of each lunar year,

 

沐浴齋戒。著新淨衣服。

mu yu zhai jie zhuo xin jing yi fu

make ablution, abstain from meat, and wear new and clean clothes,

 

或於每月十八日。或本命生辰日。

huo yu mei yue shi ba ri huo ben ming sheng chen ri

or on the eighteenth day of each lunar month, or on their own birthdays,

 

在密壇前。奉請二佛八菩薩。奉誦「真實佛法息災賜福經」隨心所求。自有感應。

zai mi tan qian feng qing er fo ba pu sa feng song zhen shi fo fa xi zai ci fu jing

sui xin suo qiu zi you gan ying

call upon the Two Buddhas and Eight Bodhisattvas before the shrine, and reverently recite this Sutra of Authentic Dharma that Removes Hindrances and Bestows Good Fortune, then their supplications will be answered.

 

更能供養香花燈茶果。虔誠祈禱。咸得如意。

geng neng gong yang xiang hua deng cha guo qian cheng qi dao xian de ru yi

Moreover, if incense, flowers, lamps, tea and fruit are offered, along with sincere prayer, then all wishes will be granted.”

 

聖尊告大眾。世間高官貴人

sheng zun gao da zhong shi jian gao guan gui ren

The Holy Revered One told the assembly, “People of this Saha world, be they high officials, nobility,

 

沙門居士修道俗人等。若聞此經。受持讀誦。

sha men ju shi xiu dao su ren deng ruo wen ci jing shou chi du song

renunciates, householders, yogis, or common folk, who, upon learning, upholding and reciting of this sutra,

 

如是之人祿位最尊。壽命延長。

ru shi zhi ren lu wei zui zun shou ming yan chang

shall prosper above all others, have greater lifespan,

 

求子得子。求女得女。獲福最是無量。是增益的大福寶經。

qiu zi de zi qiu nu de nu huo fu zui shi wu liang shi zeng yi de da fu bao jing

obtain either a son or daughter as sought, and be blessed with measureless fortune. This is indeed a great fortune-bestowing sutra for obtaining blessings.

 

若有先亡。怨親債主。未能得度。滯泄幽冥。

ruo you xian wang yuan qin zhai zhu wei neng de du zhi xie you ming

“One may have ancestors, enemies, close ones or creditors who are unable to obtain liberation and remain lost in the nether world.

 

若能持誦本經。印送本經。亡者昇天。怨親退散。現存獲福。

ruo neng chi song ben jing yin song ben jing wang zhe sheng tian yuan qin tui san xian cun huo fu

However, by upholding, reciting, printing, and propagating this sutra, the deceased will ascend to heaven, enemies will be turned away, and those living will be blessed.

 

若有男子女人。或被邪魔所侵。鬼神為害。惡夢昏亂。

ruo you nan zi nu ren huo bei xie mo suo qin gui shen wei hai e meng hun luan

If there be a man or woman seized by negative forces or afflicted by spirits, or confused and haunted by nightmares,

 

受持本經。施印本經。邪鬼退藏。即得安樂。

shou chi ben jing shi yin ben jing xie gui tui cang ji de an le

then, by upholding, reciting, printing, and propagating this sutra, all negative influences shall be banished, thereby restoring peace and ease.

 

若有疾厄纏身。前世因果業報。鬼神病等。

ruo you ji e chan shen qian shi yin guo ye bao gui shen bing deng

“If one suffers the physical retribution of illness and calamity, whether due to non-virtuous body karma from previous lives or to the afflictions of spirits,

 

受持本經。印施本經。即得災厄消除。病源立解。

shou chi ben jing yin shi ben jingji de zai e xiao chu bing yuan li jie

then, by upholding, reciting, printing and propagating this sutra, ill omens will immediately disappear and the causes of illness will quickly be removed.

 

若有惡運。官訟牽纏。囚禁獄繫但能持誦本經。印施本經。即得解除。

ruo you e yun guan song qian chan qiu jin yu ji dan neng chi song ben jing yin shi ben jing ji de jie chu

If one suffers from misfortune, legal entanglements or imprisonment, then, by upholding, reciting, printing and propagating this sutra, all such obstacles will dissolve immediately,

 

凶殃殄滅。化為吉祥。

xiong yang tian mie hua wei ji xiang

and calamities will be vanquished and turned into auspiciousness.

 

若兩國爭戰。能持此經。立像供養。

ruo liang guo zheng zhan neng chi ci jing li xiang gong yang

“Should nations enter into war, then whoever upholds this sutra and enthrones the image of Padmakumara, setting up offerings before it,

 

即得加威。戰無不勝。

ji de jia wei zhan wu bu sheng

immediately receives extra prowess wherein no battle can be lost.

 

誦者。印者。施者。能一切吉祥如意圓滿。

song zhe yin zhe shi zhe neng yi qie ji xiang ru yi yuan man

Those who uphold, recite, print, or propagate this sutra will receive all blessings, just as they desire.

 

消除諸毒害。能滅生死苦。

xiao chu zhu du hai neng mie sheng si ku

All hindrances will be removed, and the sufferings of the cycle of birth and death will be extinguished.”

 

西方真佛海會。摩訶雙蓮池

xi fang zhen fo hai hui mo he shuang lian chi

Then, in the Western True Buddha Assembly at the Maha Twin Lotus Ponds,

 

大白蓮花童子。即於其中。而說咒曰:

da bai lian hua tong zi ji yu qi zhong er shuo zhou yue

White Mahapadmakumara proclaimed this mantra:

 

「嗡。古魯。蓮生悉地。吽。」(無數遍)

“Om, guru, lian-sheng siddhi, hum.”(numerous times)

 

聖尊說此經已。帝釋及諸大眾。

sheng zun shuo ci jing yi di shi ji zhu da zhong

When the Holy Revered One completed this discourse, Indra and the whole assembly,

 

天龍八部四眾。恭敬作禮。信受奉行。

tian long ba bu si zhong gong jing zuo lixin shou feng xing

including devas, nagas, the rest of the eight classes of supernatural beings, and the fourfold assembly, all paid reverence. They brought forth faith and upheld the teaching.

 

真實佛法息災賜福經終。

zhen shi fo fa xi zai ci fu jing zhong

Thus ends The Sutra of Authentic Dharma that Removes Hindrances and Bestows Good Fortune.
慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。