HIGH KING AVALOKITESVARA (GUAN YIN) SUTRA - Full Version

GAO WANG GUAN SHI YIN ZHEN JING:
High King Kuan Yin Sutra:

FENG QING BA DA PU SA MING HAO:
Sincerely invoke Eight Great Bodhisattvas:

NA MO GUAN SHI YIN PU SA MO HE SA
Namo Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva,

NA MO MI LE PU SA MO HE SA
Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva,

NA MO XU KONG ZANG PU SA MO HE SA
Namo Akasagarbha Bodhisattva Mahasattva,

NA MO PU XIAN PU SA MO HE SA
Namo Samantabhadra Bodhisattva Mahasattva,

NA MO JIN GANG SHOU PU SA MO HE SA
Namo Vajrapani Bodhisattva Mahasattva,

NA MO MIAO JI XIANG PU SA MO HE SA
Namo Manjusri Bodhisattva Mahasattva,

NA MO CHU GE ZHANG PU SA MO HE SA
Namo Nivaranaviskambin Bodhisattva Mahasattva,

NA MO DI ZANG WANG PU SA MO HE SA
Namo Ksitigarbha Bodhisattva Mahasattva,

NA MO ZHU ZUN PU SA MO HE SA
Namo all venerable Bodhisattva Mahasattvas.


GUAN SHI YIN PU SA,
Homage to Kuan Yin Bodhisattva

NA MO FO,
Homage to the Buddhas,

NA MO FA,
Homage to the Dharma,

NA MO SENG,
Homage to the Sangha.

FO GUO YOU YUAN, FO FA XIANG YIN,
An affinity with the Pure Lands opens the Dharma Doors,

CHANG LE WO JING, YOU YUAN FO FA.
By engaging permanence, bliss identity and purity, one is blessed with the Dharma

NA MO MO HO BO RE BO LUO MI SHI DA SHEN ZHOU.
Namo Maha Prajna Paramita, a great spiritual mantra.

NA MO MO HO BO RE BO LUO MI SHI DA MING ZHOU
Namo Maha Prajna Paramita, a great wisdom mantra.

NA MO MO HO BO RE BO LUO MI SHI WU SHANG ZHOU.
Namo Maha Prajna Paramita, a supreme mantra.

NA MO MO HO BO RE BO LUO MI SHI WU DENG DENG ZHOU.
Namo Maha Prajna Paramita, an unequalled mantra.

NA MO JING GUANG MI MI FO,
Namo the Pure Light Secret Buddha,

FA ZANG FO,
the Dharma Treasury Buddha,

SHI ZI HOU SHEN ZU YOU WANG FO,
the Tranquil King Buddha with Lion's roar and divine speed,

FO GAO XU MI DENG WANG FO,
the Sumeru Light King Buddha announced by Buddha,

FA HU FO,
the Dharma Protector Buddha,

JIN GANG ZANG SHI ZI YOU XI FO,
the Vajra Treasury Roaming Lion Buddha,

BAO SHENG FO,
the Precious Victory Buddha,

SHEN TONG FO,
the Supernatural Power Buddha,

YAO SHI LIU LI GUANG WANG FO,
the Medicine Crystal Light King Buddha,

PU GUANG GONG DE SHAN WANG FO,
the Universal Light Merit Mountain King Buddha,

SHAN ZHU GONG DE BAO WANG FO,
the Merit Retaining jewel King Buddha,

GUO QU Ql FO,
the Seven Past Buddhas,

WEI LAI XIAN JIE QIAN FO,
the Future Thousand Buddhas of this fortunate eon,

QIAN WU BAI FO,
the Fifteen Hundred Buddhas,

WAN WU QIAN FO,
the Fifteen Thousand Buddhas,

WU BAI HUA SHENG FO,
the Five Hundred Flower Victory Buddhas,

BAI YI JIN GANG ZANG FO,
the Ten Billion Vajra Treasury Buddhas,

DING GUANG FO,
and the Fixed Light Buddha,

LIU FANG LIU FO MING HAO:
The Buddhas of Six Directions:

DONG FANG BAO GUANG YUE DIAN YUE MIAO ZUN YIN WANG FO,
To the East the Precious Light Moon Palace Venerable Wonderful Voice King Buddha,

NAN FANG SHU GEN HUA WANG FO,
to the South the Tree-Root Flower King Buddha,

XI FANG ZAO WANG SHEN TONG YAN HUA WANG FO,
to the West the Spiritual Power Flower Blazing King Buddha,

BEI FANG YUE DIAN QING JING FO,
to the North the Moon Palace Purity Buddha,

SHANG FANG WU SHU JING JIN BAO SHOU FO,
Above, the countless Vigor jewel Crown Buddhas,

XIA FANG SHAN JI YUE YIN WANG FO.
Below, the Tranquil Moon Sound King Buddha.

WU LIANG ZHU FO,
All the countless buddhas,

DUO BAO FO,
Many Jewels Buddha,

SHI JIA MOU NI FO,
Shakyamuni Buddha,

MI LE FO,
Maitreya Buddha,

AH CHU FO,
Akshobhya Buddha,

MI TUO FO.
Amitabha Buddha.

ZHONG YANG YI QIE ZHONG SHENG,
All beings in the Central Realm,

ZAI FO SHI JIE ZHONG ZHE,
and those in the Pure Lands,

XING ZHU YU DI SHANG, JI ZAI XU KONG ZHONG
while moving upon the Earth and through the Heavens,

Cl YOU YU YI QIE ZHONG SHENG,
shower limitless compassion upon all living beings,

GE LING AN WEN XIU XI
affording them equanimity and peace,

ZHOU YE XIU CHI
that they might cultivate day and night

XIN CHANG QIU SONG Cl JING
By constantly invoking this sutra,

NENG MIE SHENG SI KU, XIAO CHU ZHU DU HAI,
one is liberated from the suffering of birth and death, and freed from all the many kinds of suffering.

NA MO DA MING GUAN SHI YIN,
Homage to the great wisdom Kuan Yin,

GUAN MING GUAN SHI YIN,
the observant Kuan Yin,

GAO MING GUAN SHI YIN,
the noble Kuan Yin,

KAI MING GUAN SHI YIN,
the expansively-minded Kuan Yin,

YAO WANG PU SA,
the Medicine King Bodhisattva,

YAO SHANG PU SA,
the supreme Medicine Bodhisattva,

WEN SHU SHI LI PU SA,
Manjusri Bodhisattva,

PU XIAN PU SA,
Samantabhadra Bodhisattva,

XU KONG ZANG PU SA,
Akasagarbha Bodhisattva,

DI ZANG WANG PU SA,
Ksitigarbha Bodhisattva,

QING LIANG BAO SHAN YI WAN PU SA,
the billions of Clear Cool Treasure Mountain Bodhisattvas,

PU GUANG WANG RU LAI HUA SHENG PU SA,
the Universal Light Venerable King Tathagata Bodhisattva.

NIAN NIAN SONG Cl JING,
Chanting this sutra continually,

Ql FO SHI ZUN, JI SHOU ZHOU YUE:
the Seven World-Honored Buddhas recite this mantra:

LI PO LI PO DI, QIU HE QIU HE DI, TUO LUO NI DI, NI HE LA DI, BI LI NI DI, MO HE QIE DI, ZHEN LING QIAN DI, SUO HA.
Lee-poh-lee-poh-deh, kyo-ho-kyo-ho-deh, toh-loh-nee-deh, nee-ah-la-deh, pee-lee-nee-deh, mo-ho-kya-deh, jen-len-chen deh, so-ha (7 times)

SHI FANG GUAN SHI YIN
Avalokitesvaras of the ten directions

YI QIE ZHU PU SA
and all bodhisattvas

SHI YUAN JIU ZHONG SHENG
have vowed to save sentient beings.

CHENG MING XI JIE TUO
All beings will be liberated when calling their names.

RUO YOU ZHI HUI ZHE
To ones with wisdom

YIN QIN WEI JIE SHUO
expounds it diligently.

DAN SHI YOU YIN YUAN
One with the affinity,

DU SONG KOU BU CHUO
recite it at all times.

SONG JING MAN QIAN BIAN
Recite the sutra 1,000 times

NIAN NIAN XIN BU JUE
and keep it in mind constantly.

HUO YAN BU NENG SHANG
Flame cannot harm one.

DAO BING LI CUI ZHE
Knives and weapons will break instantly.

HUI NU SHENG HUAN XI
Turn anger to happiness.

SI ZHE BIAN CHENG HUO
Change death into life.

MO YAN CI SHI XU
Do not say these are false.

ZHU FO BU WANG SHUO
The words of the buddhas are not fabricated.

GAO WANG GUAN SHI YIN
High King Avalokitesvara

NENG JIU ZHU KU E
can alleviate sufferings.

LIN WEI JI NAN ZHONG
Faced with a fatal crisis,

SI ZHE BIAN CHENG HUO
the doomed shall live.

ZHU FO YU BU XU
The words of buddhas are always true

SHI GU YING DING LI
and therefore we pay homage to the buddhas.

CHI SONG MAN QIAN BIAN
By reciting it 1000 times

ZHONG ZUI JIE XIAO MIE
all one's heaviest sins shall be eradicated.

HOU FU JIAN XIN ZHE
Those with great merit and unwavering faith

ZHUAN GONG SHOU CHI JING
single-mindedly chant the sutra.

YUAN YI CI GONG DE
Dedicate the merit

PU JI YU YI QIE
to the entire universe.

SONG MAN YI QIAN BIAN
Recite 1,000 times.

ZHONG ZUI JIE XIAO MIE
All one's heaviest sins shall be eradicated.

GAO WANG GUAN SHI YIN ZHENG JING ZHONG
The end of the High King Avalokitesvara Sutra.

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。